หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   

การคมนาคม ของตำบลมหาชัย มีถนนทางหลวง หมายเลข 115 กำแพงเพชร – พิจิตร ตัดผ่าน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 3

ถนนทางหลวง หมายเลข 1278 (ถนนสายแยกวังพิกุลไปอำเภอลานกระบือ) ตัดผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ถนนสายแยกมหาชัยไปอำเภอขาณุวรลักษณ์

ถนนทางหลวง หมายเลข 1280 ตัดผ่านหมู่ที่ 1 โดยมีรถโดยสารประจำทางสายกำแพงเพชร – พิจิตร ผ่านและ รถโดยสารสายลานกระบือ – นครสวรรค์ ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและยังมีบางส่วนเป็นถนนดิน การคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นการใช้รถส่วนตัว
 
 
ในพื้นที่ของ อบต. ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง จำนวน 30 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ จำนวน 45 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 30 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 20 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 10 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน      
 
 
   
ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10%
ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ เทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภค และบริโภคของประชาชน
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561