หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลมหาชัย มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

จุดตรวจของสถานีตำรวจอำเภอไทรงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านทุ่งมหาชัย

สมาชิก อปพร.

สถานีตำรวจ
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

วัด จำนวน 7 แห่ง
 
 
   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้ สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น
ส่วนมากร้อยละ 60 % พูดภาษาอีสาน ร้อยละ 40 พูดภาษากลาง
 
 
 
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561