หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 

 

 

 
การจัดวางฝังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
 
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิและยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561